Årsmelding 2018

Her er årsmeldingen for SLIL Håndball for 2018:

Årsmøtet ble avholdt mars 2018. Vi har hatt 5 styremøter i løpet av året. Styret har bestått av:

Leder: Kristin Stavik Moshagen

Nestleder: Lars Grime

Kasserer: Ritva Raddum

Sekretær: Tone Snuggerud Hansen

Styremedlem 1: Andreas Rønning

Styremedlem 2: Hans Olav Nordraak

Varamedlem 1: Anne Hagenborg

Varamedlem 2: Kristin Hovelsrud

Varamedlem 3: Torunn Heggen 

Sportslig aktivitet:

Søndre Land IL Håndball har i 2018 hatt god aktivitet, og vi hadde ved årsskiftet 105 medlemmer mot 109 i 2017 og 113 i 2016. For å kunne gi et tilbud er vi avhengig av å få tak i foreldre som vil være trenere. Det er ikke lett, men i år klarte vi å få tak trenere slik at vi kunne starte opp både et Gutter 7 lag og et Jenter 8 lag. Det er første gang på lenge at vi kan tilby håndball til både gutter og jenter på samme årskull.

Vårsesongen hadde vi 9 lag påmeldt i seriespill, pluss ei Lek med ball-gruppe. Vi hadde også ei ungdomsgruppe som trente en dag i uka. Vi fulgte opp tradisjonen vår og hadde felles sesongavslutning for lagene som deltar i seriespill med servering av pizza, brus og kaker. Lek med ball hadde pølse- og pokal-fest.

Høstsesongen hadde vi også 9 lag påmeldt seriespill, Lek med ball og ei ungdomsgruppe.

Lek med ball: 14 betalende deltakere, mot 25 året før. Aktiviteten ledes av Camilla Granum Selmer-Olsen. Det er flere barn som har deltatt, men det har vært vanskelig å holde oversikten og få inn medlemskontingent.

Jenter 7: 6 spillere. Trenere Thomas Kvernlien og Marthe Østby Løkken.

Gutter 7: 8-9 spillere. Trenere Marita F. Odnæs og Johnny Tvinnereim.

Jenter 9: Om lag 16 spillere. Trenerteam bestående av Annette Kjølseth Sand, Olav Narmo, Eva Marie Flaten, Hanne Sandsengen og Nils Kjølseth Sand.

Gutter 10 består av ca. 18 gutter. Trenere er Kristin Stavik Moshagen og Lill Katrin Hansen. Lagledere er Hege Meinich Nygaard og Torstein Haslerud.                

Jenter 11 består av 16 jenter og har to lag påmeldt i Aktivitetserien. Trenere er Unni Raaum, Gitte Løvlien, Freddy Edvardsen og Mats Bergseng.                                        

Jenter 14 har 9 spillere og trenerteamet er Torunn Heggen og Helen Bjørdal. Jenter 14 har trent sammen med J12.

Ungdomsgruppa: 15-25 ungdommer har vært innom treningene på torsdagene. Kristin Moshagen har ledet øktene. Vi fikk 2500 kroner fra Totens Sparebank i støtte til dette tilbudet i 2018.

Gutter 10, Jenter 12 og Jenter 14 deltok på Starum Cup. Jenter 14 deltok også på cup på Vestfossen.                                                    

Vi er opptatt av at barn skal ha mulighet til et allsidig idrettstilbud for å stimulere til allsidige ferdigheter og stor idrettsglede. Vi oppfordrer barn til å drive med ulike idretter og prøver å tilrettelegge for det.

Det er en utfordring å få nok treningstid i Søndre Land Hallen. Vi har ingen annen arena å drive aktiviteten vår. Vi savner å kunne dele hallen i to, og vi har flere ganger de siste årene påpekt dette overfor Søndre Land kommune.

I høstferien ble Stena håndball- og friidrettsskole arrangert, i regi av Søndre Land IL Håndball og Søndre Land IL Friidrett. Dette var femte året vi arrangerte dette tilbudet.

Arrangementet foregikk over 2 dager og hadde 30 deltakere. Arrangementet ble vellykket med blide og fornøyde deltakere og instruktører. Vi takker Søndre Land IL Friidrett for godt samarbeid.                                       

Dommere:

Vi har fylt dommerkvoten vår denne sesongen. John Gunnar Dahlberg og Sven Ahnstrøm dømmer aktivt for oss.

Vi har også jobbet med å lære opp de eldste spillerne våre i å være barnekampledere på Isbjørnseriearrangement. Seks-sju ungdommer har også fått opplæring i å dømme i Aktivitetsserien.
Håndballgruppa er veldig godt fornøyd med barnekampveilederens og dommernes innsats, og de er svært viktige for klubben. Ut fra lagene vi har med i serien, fyller vi godt og vel dommerkvoten vår, men vi bør starte jobben å rekruttere dommere i årene som kommer.

Økonomi:

Håndballgruppa har god økonomi. Vi har ikke gjeld og har penger på konto og klarer løpende utgifter. Vi har økonomisk frihet til å gjøre investeringer i sportslig utstyr når vi trenger det.

I 2018 hadde vi et overskudd på 43.270 kroner og ved årsskiftet hadde håndballgruppa 290.095 kroner i banken.

Trenings- og medlemskontingenten er 200 kroner for Lek med ball og Isbjørnserien og 300 kroner for spillere i Aktivitetserien. Ungdommene på ungdomsgruppa betaler 100 kroner. Beløpet er lavt sammenlignet med andre lag og foreninger.

Medlemmer av styret, trenere og legledere slipper å betale treningsavgift og får refundert avgiften (ett barn gratis per verv).

Vi er tildelt en rekke Isbjørnserie-arrangement, som gir oss gode inntekter på kiosk- og billettsalg. Vi prøver også å ha et relativt sunt innhold i kiosken og begrense utvalget av godteri.

På årsmøtet i 2017 innførte vi gratis inngang på alle våre arrangementer. Vi får mange positive tilbakemeldinger fra gjestende lags foreldre.

Vi er registrert i Frivillighetsregisteret, slik at vi kan delta i Norsk Tippings Grasrotandel.

Vi har også benyttet oss av muligheten til å søke om momskompensasjon.

Salget av Ullmax lå brakk i 2017. Vi forsøkte å starte opp igjen i 2018, men klarte ikke å få sving på det.

Søndre Land IL Allianse:

Håndballgruppas leder møter i Søndre Land IL Allianse. Samarbeidet i Alliansen har alltid vært utfordrende da det er en del interessekonflikter mellom gruppene, men i 2018 har samarbeidsklimaet vært svært dårlig. Håndball blir i liten grad preget av dette da vi ikke bruker Sportshytta eller noen av idrettsanleggene til Alliansen.

På årsmøtet 2018 ble alliansen omorganisert. Fra å ha et valgt styre med leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer, velges det nå leder og kasserer. Lagenes ledere er automatisk innvalgt som styremedlemmer.

Vi har de siste årene jobbet mye med å få kontroll på alliansens inntekter og utgifter. Fotball yngres og senior må nå ta alle utgifter knyttet til drift av fotballbaner og sportshytta, slik ski har ansvar for skihytta. Friidrett har også ansvaret for en del av anlegget.

Fotball har ønsket å overta eierskap til sportshytta og nedre bane, mens ski vil overta skihytta. Det er ikke kommet til enighet i den saken.

Organisering av alliansen og spørsmålet om Søndre Land IL Håndball skal melde seg ut av idrettslaget, bør diskuteres i 2019.

Det er avdekket forurenset grunn ved knøttebanen, og alliansens framtid og organisering vil trolig måtte vente i påvente av hva som skjer i forurensningssaken.

Skiltreklame:

Etter forslag fra håndballgruppa vedtok formannskapet i 2008 at brukere i hallen får anledning til å selge plasser for skiltreklame på veggene i hallen.

Styret har reforhandlet og inngått nye avtaler i 2016. Vi har per nå 9 skiltavtaler. Ramirent sponset nytt draktsett til J8.

Avtalen med Søndre Land kommune om skiltreklame i hallen er fornyet for to nye år.

Avslutning:

Styret takker aktive, trenere, lagledere, oppmenn, dommere/barnekampledere, foreldre, foresatte, sponsorer, Søndre Land IL Allianse og personell i Søndre Land Hallen. Vi vil rette en spesiell takk til Søndre Land Kommune ved kultursjef Tone Gelleien, kulturkonsulent Roger Vestrum, vaktmestrene, renholdspersonalet og til NHF Region Innlandet ved Aud Elin Thorstad for godt samarbeid i 2017.

Vi vil også berømme den innsatsen som trenere gjør for spillerne våre. Dette er frivilling innsats på høyt faglig plan og med masse personlig engasjement. Dere som er trenere er hjertet i klubben, og uten dere blir det dårlig med håndball i Søndre Land!

Styret i håndballgruppa takker for et morsomt og givende år.

04.03.2019

Leder: Kristin Stavik Moshagen                                       Sekretær: Tone Snuggerud Hansen

Nestleder: Lars Grime                                             Styremedlem: Andreas Rønningen

Kasserer: Ritva Raddum                                                   Styremedlem: Hans Olav Nordraak